Fúze (§60 a násl.)

Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo. Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem.

Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo.

Timetable of the Merger under Czech laws 2011

Časový harmonogram a kroky fúze 2011

Znalecké posudky při fúzích

Při fúzi sloučením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce,...
Při fúzi splynutím je každá zúčastněná společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce. Posudek...
Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předloží tomuto...
Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předložívalné...
Projekt fúze přezkoumá za každou ze zúčastněných akciových společností znalec pro fúzi jmenovaný pro tu kterou zúčastněnou společnost nebo znalec pro...
("veřejný návrh smlouvy" při dobrovolném nebo povinném odkupu akcií). Jestliže projekt vnitrostátní fúze obsahuje závazek nástupnické...
("vystoupení nesouhlasících akcionářů při fúzi zanikající a.s. s nástupnickou s.r.o."). Akcionář zanikající akciové společnosti, který s...
Projekt fúze přezkoumá za každé ze zúčastněných družstev znalec pro fúzi, a to před předložením projektu fúze členské schůzi ke schválení, nebo jeden...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz