Rozdělení (§243 a násl.)

Rozdělením rozštěpením rozdělovaná společnost nebo družstvo zaniká a její jmění přechází:

a) na více nově vznikajících společností nebo družstev ("rozštěpení se vznikem
nových společností nebo družstev"),

b) na více již existujících společností nebo družstev ("rozštěpení sloučením"), nebo

c) kombinací uvedených forem

Rozdělením odštěpením rozdělovaná společnost nebo družstvo nezaniká a část jejího jmění přechází:

a) na jednu nebo více nově vznikajících společností nebo družstev ("odštěpení se
vznikem nové nebo nových společností nebo družstev"),

b) na jednu nebo více již existujících společností nebo družstev ("odštěpení sloučením"), nebo

c) kombinací uvedených forem

Rozdělením se vznikem nových společností nebo družstev se rozumí rozštěpení se vznikem nových společností nebo družstev i odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev. Rozdělením sloučením se rozumí rozštěpení sloučením i odštěpení sloučením.

Tip

V praxi je frekventovaný případ rozdělení odštěpením se založením nové nebo více nových společností, do kterých přechází vyčleněný majetek a závazky. Původní společnost nezaniká, její společníci se stávají společníky v nové nebo nových společnostech.

Znalecké posudky při rozdělení

Při rozštěpení se vznikem nových společností je zanikající společnost povinna nechat ocenit jmění, jež má přejít podle projektu rozdělení na...
Při odštěpení se vznikem nové společnosti nebo nových společností nechá rozdělovaná společnost ocenit posudkem znalce pro ocenění jmění pouze...
Při rozdělení sloučením je zanikající nebo rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit posudkem znalce pro ocenění jmění pouze to jmění, jež má...
Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost návrh na jmenování znalce pro rozdělení a předloží tomuto společníkovi projekt...
Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro rozdělení a předloží...
Projekt rozdělení přezkoumá za každou ze zúčastněných akciových společností znalec ("znalec pro rozdělení") nebo znalec pro rozdělení společný pro...
Projekt rozdělení přezkoumá za každé ze zúčastněných družstev znalec pro rozdělení, a to před předložením projektu rozdělení členské schůzi ke...
(„veřejný návrh smlouvy“). Jestliže projekt rozdělení musí obsahovat závazek nástupnické společnosti odkoupit akcie od oprávněných akcionářů za...
("ochrana nesouhlasících akcionářů při rozdělení akciové společnosti"). Akcionář zanikající akciové společnosti, který nesouhlasil s tím, že některá...
Záznamy: 1 - 9 ze 9

Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz