Změna právní formy (§360 a násl.)

Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Společnost může změnit svou právní formu na jinou formu společnosti nebo na družstvo, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. Družstvo může změnit svoji právní formu na společnost, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon něco jiného.

Tip

V praxi někdy pociťují společníci s.r.o. určité znevýhodnění před obchodními partnery či bankami. A to v důsledku omezeného image společnosti s ručením omezeným. Často nejsou vnímání jako „dostatečně velcí“. Proto mění právní formu společnosti z s.r.o. na a.s.

V opačném případě nemusí akcionářům vyhovovat poměrně složitá pravidla pro akciovou společnost, která jsou primárně koncipována pro velký počet akcionářů. Pak mění právní formu akciové společnosti na s.r.o.

Ne příliš často vyskytující se veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti mění svou právní formu na známější a obvyklejší s.r.o. či a.s.

Znalecké posudky při změně právní formy

Dochází-li ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, je společnost nebo družstvo povinno nechat ocenit své...
Jestliže akciová společnost vydala jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry než akcie nebo zatímní listy, zaniká ke dni...
("vystoupení nesouhlasících akcionářů při změně právní formy")Akcionář, který se změnou právní formy akciové společnosti nesouhlasí, má právo za...
Zahraniční právnická osoba může přemístit sídlo do České republiky, aniž by došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby, nezakazují-li to...

Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz