Posudek znalce o stanovení hodnoty nabývaného majetku podle §255

Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného základního kapitálu, musí být úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce.

Úplata za nabývaný majetek musí být stanovena  obdobně, došlo-li v důsledku přeměny ke změně právní formy na akciovou společnost; lhůta dvou let běží ode dne účinnosti přeměny.


Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz