Posudek znalce - přezkoumání zprávy o vztazích znalcem (§85 a násl.)

Každý kvalifikovaný společník podle § 187 (společnost s ručením omezeným) nebo §365 (akciová společnost) ovládané osoby, který se domnívá, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně, může navrhnout soudu, aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce.

Právo lze uplatnit do 1 roku ode dne, kdy se kvalifikovaný společník o obsahu zprávy o vztazích dozvěděl nebo mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1.

O návrhu na jmenování znalce rozhodne soud do 15 dnů ode dne doručení návrhu, jinak platí, že navrženého znalce schválil.


Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz