Znalecký posudek o výši vypořádacího podílu (§36)

Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci.

Předchozí odstavec se nepoužije, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém případě se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce uvedené v předchozím odstavci (jako reálnou hodnotu sníženou o výši dluhů je možno použít hodnotu ocenění posudkem znalce). Společenská smlouva může určit jiný vhodný způsob určení vypořádacího podílu (např. výše vypořádacího podílu zjistí z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce).

Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz